Jak fungujeme

Jak fungujeme

Věříme, že nejdůležitější výbavou člověka pro život v rychle se měnícím světě je dokonalá znalost sebe sama a umění spolupráce a soužití s druhými.

PRINCIPY

Důvěra

Věříme, že člověk má od narození přirozenou schopnost učit se a řídit svůj život v souladu se sebou samým a s druhými lidmi.

Sebeřízení

Dítě samotné nejlépe ví kdy, jak, s kým, co a proč se učí. Zodpovědnost za vzdělávání leží na dítěti.

Rovnoprávnost dětí a dospělých

Hlas a názor dítěte má stejnou hodnotu a váhu jako hlas a názor dospělého. Děti a přítomní dospělí společně rozhodují o životě školy včetně personálních a provozních záležitostí podle svých aktuálních schopností a vůle.

Dobrovolnost

Veškerá nabídka činností a lekcí je nepovinná a zcela dobrovolná.

Úplné věkové míchání

Ve škole panuje naprostá svoboda v tom, kdo, s kým a od koho se učí nezávisle na věku.

Neposuzování

Hodnota člověka se neodvozuje od toho, jak se chová,  co umí, jakou činností tráví svůj čas, jakou má osobnost, jaký způsob života vede ani jaké názory zastává.

PŘIDANÉ HODNOTY A PODPORA SEBEŘÍZENÍ

Pestrost a různost

Škola je prostor utvářený rozmanitými lidmi, autentickými vztahy, inspirujícími příběhy, podnětným vnitřním i venkovním prostředím
a pestrými činnostmi ze všech možných i nemožných oborů.

Nehodnocení

Sebeřízeně učící se člověk ke svému rozvoji nepotřebuje hodnocení
a srovnávání v jakékoli podobě, pokud o něj sám explicitně nepožádá.

Sebepoznávání

Důkladná znalost sebe sama, vlastního typu osobnosti, stylu učení a přirozených talentů je nezbytnou výbavou pro život v 21. století, ve kterém se svět vyvíjí rychle a nepředvídatelně ve všech oblastech bytí (ekonomické, politické, sociální, technologické, environmentální aj.).

Žití v zodpovědnosti

Žít v zodpovědnosti znamená zodpovědně si stát za svým jednáním a rozhodnutími. Znamená nepřenášet zodpovědnost za svá rozhodnutí na druhé, ani nepřebírat zodpovědnost podle očekávání a přání druhých.

Dynamická rovnováha

Změna a nejistota je přirozenou součástí života a prostředkem rozvoje. K naplňování vize školy dochází postupně a nelineárně.

Demokratické a jiné procedury  

Sněm, soudní komise, funkce ombudsmana, kruhy, nastavování a vymáhání pravidel jsou osvědčenými a podpůrnými prostředky utváření společenství a jsou implementovány na základě jeho potřeb a vývoje.

Sociokratické rozhodování

Skupinová rozhodnutí se vytváří uprostřed společenství na základě zjišťování míry odporu k projednávanému návrhu. Každý člen společenství má prostor vyjádřit své obavy a připomínky a povinnost přednést alternativní řešení v případě, že je pro něj návrh nepřijatelný.

ROLE PŘÍTOMNÝCH DOSPĚLÝCH

Dospělý je vzorem člověka, který reflektovaně a vědomě žije svůj život, přičemž bytí s dětmi vnímá jako cenný nástroj na své cestě.

Dospělý je strážcem harmonie společenství a bezpečného prostoru bez hodnocení a posuzování.

Dospělý na základě záměrného pozorování a poznávání dítěte aktivně vyhledává zdroje k podpoře jeho zájmů a potřeb. 

Dospělý zvědomuje probíhající vnitřní a vnější procesy dítěte na cestě k sobě samému a procesy v učící se skupině.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Základ školního společenství tvoří lidé, děti a dospělí, kteří jsou ve škole alespoň částečně přítomní a žijí v ní. Tito lidé mají právo rozhodovat o fungování školy, včetně personálních a finančních oblastí, pokud o to mají zájem.

Rodiče jsou velmi podporováni vyjádřit svůj názor a postřehy na cokoli, ale nemohou měnit principy fungování školy. Členové týmu jsou rodičům k dispozici, se souhlasem dítěte je informují o tom, co ve škole dítě prožívá a co se ve škole odehrává. Uskutečňují se pravidelná setkání rodičů, členů týmu a dětí, kde je bezpečný prostor pro sdílení obav a strachů spojených se sebeřízeným vzděláváním. Pořádají se jednodenní i vícedenní akce otevřené celé rodině dítěte.

Rodiče jsou vítáni, aby se stali součástí týmu a svojí osobností a zájmy zpestřili život ve škole, např. jako externí lektoři.

RYTMUS DNE

Sebeřízení může nabývat mnoha forem od volné hry až po frontální řízenou výuku. Všechny činnosti vychází z vnitřní motivace dítěte.

Náplň a program dne tedy vzniká jak spontánně v jeho průběhu, tak může být domluven a připraven předem dle individuálních či skupinových požadavků. Vždy vychází z aktuálních potřeb a zájmů dítěte, skupiny, případně ze zájmů a nadšení dospělých či lidí a okolností zvnějšku. V závislosti na věku a potřebách dětí může a nemusí vzniknout individuální strukturovaný rozvrh s konkrétními lekcemi a kurzy. Všechny aktivity jsou dětem předkládány jako nabídky.

Na začátku školního dne se společenství setkává v kruhu, kde se předávají informace o aktuálním dni a zjišťuje se, co by se kdo chtěl dozvědět či dělat.

TECHNOLOGIE

Digitální svět a technologie vnímáme jako neoddělitelnou součást života lidí v této i budoucí době. Pobyt v digitálním světě považujeme za stejně hodnotný jako pobyt v hmotném světě. Spolu s dětmi se učíme, jak mezi těmito dvěma světy najít rovnováhu. Přicházíme na to, jak se v digitálním světě každý chovat, co nám dává a co nám bere, aniž bychom předem znali odpovědi. Je tedy možné, že ve škole dítě dříve či později uvidí někoho, jak brouzdá po internetu, jak hraje počítačovou hru anebo si ji sám bude chtít zahrát. Nebudeme mu bránit ani nic zakazovat. Budeme při tom s ním.